Nationalistiska kristna läser Bibeln på samma sätt som apartheids försvarare

Boken Jesus var också flykting av Stefan Swärd och Micael Grenholm har gjort att diskussionen mellan Sverigedemokratiska kristna och vad jag kallar SD-artade kristna och oss övriga har gått ännu ett varv. Men en sak är sig lik. Ständigt återkommer Apostlagärningarna 17:26 i diskussionen. Bland dem som använt versen finns Julia Kronlid, Gunilla Gomér, Daniel Forslund, Mattias Karlsson och Pelle Poluha. I versen står det så här:

Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. (Bibel 2000)

Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. (Folkbibeln 2014)

Vanligtvis hänvisas till versen utan någon som helst form av försök till exegetik. (Undantaget är Pelle Poluha, men även där är exegesen klen.) Inte heller hänvisar man till någon erkänd exeget för att få stöd för sin uppfattning. Det är inte förvånande. De enda teologer som tolkat versen på samma sätt som dessa är förespråkarna för Apartheid i Sydafrika och de som drivit liknande förtryckande idéer i USA.

Jag har därför ägnat ganska mycket tid under de senaste månaderna för att göra ett noggrant exegetiskt studium av versen ifråga, och det innebär naturligtvis att man måste gräva ner sig i texten som helhet.

Datorer och tjocka kommentarer till Apostlagärningarna

Många tjocka böcker blir det att läsa när man går till botten med något

Micael Grenholm har bemött den nationalistiska användningen av Apg 17:26 mer än en gång. Jag har ännu inte sett hans kritiker komma med ett enda sakligt motargument till det han skrivit, utan de försöker vinna debatten med personangrepp, inte minst genom att använda olika etiketter för att beskriva honom. Troligen kommer jag nu avfärdas på samma sätt. Jag är ju akademiskt skolad, ett säkert tecken på att jag är en del av det förhatliga etablissemanget! Men jag gör trots det ett försök.

Något om exegetisk metod

För att tolka en text noggrant krävs att man jobbar i flera steg. Men innan man tar dessa behöver man först göra klart vad för fråga som ställs till texten. När vi ställer frågan om den stödjer nationalism, så har vi en annan utgångspunkt än vad dess författare och första åhörare hade. Om vi inte låter texten tala till oss på sina egna villkor hamnar vi lätt i proof texting, dvs. vi letar efters töd för den åsikt vi redan intagit genom att rycka loss bibelorden från sitt sammanhang och läsa in betydelser i dem som inte finns där. (Att läsa in något i texten kallas eisegetik. ”Ex” betyder ”ur”, ”eis”, betyder ”in”.)

Sedan den ursprungliga betydelsen av texten har funnits fungerar den som en begränsning av hur texten kan användas idag. Jag menar att Gud med sin Ande kan använda Bibelordet på ett personligt vägledande sätt eller visa på större djup och fler bottnar i texten än de som finns i den bara utifrån dess historiska sammanhang, men sådan uppenbarelse får dels aldrig gå rakt emot dess ursprungliga betydelse, och dels aldrig ligga till grunden för någon lära.

Pelle Poluhas nyckelmeningar i sitt försök att tolka texten är dessa:

Eftersom Gud har skapat nationerna och deras gränser bör vi människor respektera dem.— Därför finns det goda skäl att tro att det som uttrycks i Apostlagärningarna 17:26 ska förstås bokstavligt, det vill säga att folken verkligen ska bo inom sina länders gränser.

Det är den tanken jag ska pröva, med exegetiska metoder.

Stegen jag normalt använder i min exegetik är dessa:

 1. Rekonstruktion av den troligaste ordalydelsen i grundtexten genom att jämföra olika antika manuskript. I det här fallet finns det inga nyansskillnader alls värda att ta fasta på. Källa Aland, B., Aland, K., Karavidopoulos., Martini, C., Metzger, B., Newman, B. & Voss, F. (2014). The Greek New Testament : a reader’s edition. Stuttgart, Germany: Deutsche Bibelgesellschaft.
 2. Undersökning av den historiska kontexten. Här är Craig Keeners kommentar en utmärkt hjälp, eftersom han är extremt utförlig och hänvisar inte till andra teologer, utan direkt till de antika författarna, arkeologi, etc. Det är fyra tjocka band, allt som allt. Keener C. (2012). Acts: an Exegetical Commentary. Grand Rapids, MI: Baker Academic. Att jag har ett starkt intresse för historia, med åtskilliga hyllmeter böcker om olika historiska ämnen gör att jag lätt stannar för länge på den här punkten.
 3. Den historiska kontexten för evangelierna och Apostlagärningarna har dessutom två nivåer: Vad Jesus och apostlarna sade från början och gjorde och sedan hur författaren, i det här fallet Lukas, använder det stoffet för att predika för sina läsare.
 4. Analys av orden i texten, deras betydelse och valörer. När de egna resurserna tryter kan hjälpsamma vänner vara till nytta, speciellt de som har tillgång till utförliga akademiska referensverk.
 5. Analys av textens grammatik och struktur. Små ord som ”ty” och ”därför” är ofta viktiga.
 6. Hur texten tolkades i fornkyrkan och hur den tolkats genom historien. Detta kallas verkningshistoria (Wirkungsgeschichte) eller receptionshistoria. Just den här texten har som jag skrev ovan använts av rasister för att legitimera apartheid och rasförtryck i USA. Det bör göra oss extra uppmärksamma på hur vi tolkar den.
 7. Nutida exeges använder dessutom många hjälpvetenskaper eller anlägger perspektiv på texten. Jag är negativt inställd till somligt av detta, eftersom man med dessa perspektiv oftast ser det man själv vill, snarare än vad texten säger. Däremot är det nyttigt att jämföra med dem som har andra perspektiv, för att blottlägga sina egna påverkande perspektiv, som kanske är omedvetna för en själv.

Det finns ingen möjlighet att gå igenom allt vad jag hittat här på bloggen, utan jag koncentrerar mig på det viktigaste.

TL;DR

Apostlagärningarna 17:26 är inte en vers som stödjer nationalism, utan är tvärtom en av Bibelns många tydliga antinationalistiska texter.

Those earlier, popular theological interpreters, especially in South Africa and North America, who exploited this text to justify ethnic separatism not only missed its point but succumbed to its negative verdict. All humanity shares a common origin, and the boundaries of peoples and empires are each assigned by Gods sovereignty for certain eras. Far from being prescriptive, these boundaries merely depict the geographic separations established—whether in judgement since Babel or otherwise showing humanity’s limitations—for various seasons, all to be overturned in divinely appointed times. In the same biblical perspective, the more ethnocentric, arrogant empires (e.g., Assyria) had always fallen the hardest. (Craig S. Keener, sidan 2651, min betoning)

Neither in nature nor in grace, neither in the old creation nor in the new, is there any room for ideas of racial superiority. (Bruce, F. (1988). The book of the Acts. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Publishing Co.)

Av en enda människa*’ skapade Gud alla folk. Inga antydningar om ett speciellt utvalt folk förekommer i detta tal. Det är förklarligt, eftersom Paulus talar om Guds skapande av människan – inte om hennes återlösning.— Då alla folk har samma ursprung finns det inga skäl för atenare och övriga greker att känna sig förmer än andra folkslag. Gud har handlat på samma sätt med dem alla, v 26  (Edvin Larsson, KNT 5B : Apostlagärningarna 13 – 20)

Fakta som är relevanta för tolkningen

 • När Paulus talar inför Aeropagen är han i ett Grekland som är en del av det multietniska romarriket. Aten hade i själva verket varit en del av ett multietniskt rike sedan Filip II av Makedonien tvingade in atenarna i det Korintiska förbundet 338 f.v.t. Aten hade varit under Rom nästan 200 år när Paulus kom dit.
 • Genom sin historia från 400-talet f.v.t. så hade dock många atenare en kvardröjande tanke om intellektuell överhet. F. F. Bruce hänvisar till deras mytologiska föreställning att de till skillnad från andra hade sprungit ur den attiska (grekiska) jorden. Genom att betona alla folks gemensamma ursprung går Paulus direkt emot en sådan nationalistisk tanke.
 • Paulus var själv en kosmopolit. Han var jude, uppväxt i en grekisk metropol (Tarsos) och romersk medborgare. (Micael Grenholm kallar honom invandrare i Aten, men det är inte den bästa beskrivningen. Han kunde inte invandra till Aten, eftersom Aten, Tarsos och Jerusalem alla var en del av samma rike.)
 • Ordet för gränser (ὁροθεσία, horothesia) är inte en teknisk term för nationsgränser, utan kan gälla gränser mellan många olika slags områden. Det besläktade ordet ὅριον (horion) återfinns på flera ställen i NT och anger då väldigt många olika slags områden.
 • I texten sägs det uttryckligen vara gränser mellan platser att leva på (κατοικίας, katoikias). Texten talar alltså inte om länder!
 • Det är inte bara gränser, utan också tider (καιροὺς, chairos), som Gud bestämt för folken. Det går inte att göra politik av tider! Talet är inte till för att presentera politisk filosofi.
 • Som Keener skriver i citatet ovan är texten deskriptiv, inte preskriptiv. Den beskriver Guds handlande med folken i syfte att leda dem till frälsning.
 • Talet från början till slut handlar om att presentera det frälsande evangeliet. I vv 26-28 har… Paulus med hellenistiskt språkbruk och begreppsapparat förkunna[t] äkta bibliska tankar om skapelsens Gud och hans förhållande till människorna. (Larsson). Talet slutar med en appell till omvändelse.
 • Det finns ett annat sätt att tolka gränserna, tiderna och platserna, än detta historiefilosofiska (Larssons ord). Det skulle då syfta på årstidernas växlingar och beboeliga ytor, som i Apg 14:15-17. Larsson kallar denna tolkning skapelseteologisk. Han föredrar den, men jag följer Keener och de flesta andra exegeter jag läst och tror att denna vers anspelar på Guds handlande med folken enligt exempelvis 5 Mos 32:8. Skulle jag ha fel så utgör det inget stöd för den nationalistiska tolkningen. Den uppstår då inte ens som en möjlighet.

Slutsatser

Paulus formuleringar är omöjliga att översätta till politisk filosofi i allmänhet, än mindre nationalistisk sådan. Apg 17:26 talar inte alls om nationsgränser. Det är detta som gör att Pelle Poluhas försök till exegetik faller samman. Han läser in nationalstater i en text som inte handlar om nationalstater. Om Paulus hade velat tala om sådana länder så kunde han inte ha hänvisat till en rådande ordning, utan bara till ett förlorat eller framtida ideal. Det gjorde han inte.

Poluhas andra misstag är att han går från är till bör. Det är inte självklart som moralfilosofisk princip, tvärtom! Vi kan också jämföra med att Gud har instiftat överheten (Rom 13), men den ska inte alltid lydas (Apg 5:29) och den kan fungera som uttryck för antikristlig ondska (Upp 13). Inte ens om texten hade handlat om nationsgränser finns det i den en underförstådd uppmaning att betrakta dessa som heliga i sin aktuella utformning.

Texten beskriver inget som kan översättas till ett politiskt förhållningssätt, utan bara om människors sökande efter Gud. Men genom sin betoning på att alla är skapade från samma enda människa utgör texten en tillrättavisning för den som vill gradera de olika nationerna. Inför Gud är alla folk jämlika.

De enda exegeter som försökt tolka versen på samma sätt som de SD-artade debattörerna var förespråkare för apartheid och rasåtskillnad. Alla övriga exegeter talar mot dem.

Vill du kommentera denna artikel

 1. Håll dig till ämnet, som är exeges av Apg 17. Övriga frågor som rör migration, hur vi kristna bäst engagerar oss för vår nästa och politik lämnar du därhän.
 2. Läs kommentarsreglerna noga. Detta är inte en vanlig blogg som släpper fram alla som vill påpeka något.
 3. Tycker du om vad du läst, dela artikeln med dina kompisar, skriv det inte här.
This entry was posted in exegetik, nationalism and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Nationalistiska kristna läser Bibeln på samma sätt som apartheids försvarare

 1. Pelle Poluha says:

  Jag uppskattar försöket att reda ut betydelsen av Apg 17:26 men tyvärr blir jag inte så mycket klokare av din eller Grenholms texter. Och i ditt försök att reda ut denna texts betydelse tycker jag du misslyckas med att förstå och även representera det jag skriver. Sedan försöker jag ha överseende med att du associerar mig med apartheidförespråkare.

  Visst kan jag klandras för att inte ha gjort ett noggrant bibelstudium med tillhörande analys av bibeltexternas sammanhang. Men det gäller i ärlighetens namn i än högre grad mina meningsmotståndare Stefan Swärd och Micael Grenholm som allt som oftast gör migrationspolitik av Matt 25:40 och gammaltestamentliga texter om vår attityd till invandrare. Mina slutsatser är förhållandevis blygsamma i jämförelse.

  Min mening är inte att skylla ifrån mig utan mest att påminna om att det oftast är så här texter används. Vi tror att vi förstår deras mening och gör därför inga djuplodande studier. Det gör vi först när vi stöter på märkligheter. Och hela min ansats är att min tolkning av Apg 17:26 (och flera andra verser ska sägas) egentligen inte säger något märkvärdigt utan överensstämmer med vad vi förnuftsmässigt borde inse, nämligen att massmigration både härstammar från och orsakar allvarliga problem.

  Nå, över till din egen textanalys och de problem jag ser med den.

  1. Du och Craig Keener menar att Paulus här endast är deskriptiv. Det finns inget ”bör” i texten. Men det finns ett ”ska” vilket i vanligt tal är starkare än ”bör”.

  2. Varken jag eller någon annan av de du räknar upp argumenterar för överlägsenheten hos någon ras. Därför förstår jag inte varför du citerar Bruce och Larsson. Vem är det du argumenterar emot? Eller vill du bara utmåla mig och de övriga som rasister?

  3. Att Paulus var kosmopolit är även det helt irrelevant för en diskussion om hela folks förflyttningar över gränser. Det är massmigration debatten handlar om, inte migration. Jag är väldigt tydlig med detta i min artikel.

  4. Jag förutsätter inte att de gränser Paulus talar om är gränser mellan länder eller mellan nationalstater. Jag tolkar det som gränser mellan folk. Ibland är detta samma sak som länder och ibland även nationalstater men det behöver inte vara det.

  5. Att texten handlar om att presentera det frälsande evangeliet utesluter inte att den kan innehålla andra sanningar också, som är av mindre betydelse.

  6.Ingenstans gör jag gränserna till heliga eller statiska utan skriver tvärtom om att ”Gud skingrar ju också folken och skapar nya nationer.” Däremot ser jag gränserna som skapade av Gud och därför viktiga att ta hänsyn till i varje givet ögonblick. Nationernas tid är inte förbi, skriver jag, och drar slutsatsen att det därför finns ett värde för ett folk att bo kvar och inte bryta upp. Men jag gör det inte till en absolut regel eftersom ju Gud ibland ritar om kartan.

  Hade du ägnat min artikel bara bråkdelen av den tid du verkar ha lagt på studier av bibeltexten borde dessa missförstånd inte ha uppstått. Istället har du alltså ägnat dig åt ”proof-texting” och ”eisegetik”. Trist.

  • itpastorn says:

   Hej Pelle och tack för ditt sakliga svar, skrivet i en god ton. Jag ska gå igenom det steg för steg, då det synliggör extra tydligt hur vi skiljer oss åt i vår tolkning.

   Jag uppskattar försöket att reda ut betydelsen av Apg 17:26 men tyvärr blir jag inte så mycket klokare av din eller Grenholms texter. Och i ditt försök att reda ut denna texts betydelse tycker jag du misslyckas med att förstå och även representera det jag skriver. Sedan försöker jag ha överseende med att du associerar mig med apartheidförespråkare.

   Ingenstans i min artikel står det att du (eller någon annan) själv förespråkar apartheid eller umgås med sådana som gör det. Däremot tolkar de som gjorde det Apg 17:26 på ett liknande sätt och de är som jag skrev de enda som gjort ett slags försök till exeges av texten och kommit fram till slutsatsen att den ska tolkas nationalistiskt. Du beaktar med andra ord inte alls textens receptionshistoria (punkt 6 i mitt tolkningsschema). Och det är problematiskt.

   Om min tolkning av din text, låt mig börja med några nyckelcitat:

   1. ”Gud har skapat nationerna och deras gränser”
   2. ”Det är en god ordning att folk bor inom sitt lands gränser” (min kursivering)
   3. Psalm 74:17, 86:9 och Ords 30:4 tillämpar du på ”nationerna” och säger sedan att Apg 17:26 är uttryck för samma sak.

   Hur ska jag kunna tolka detta som något annat än ett försök att beskriva nationalstaten som en gudomlig idé? När du sedan inte gör någon som helst ansats att skilja dig från andra skribenter som är än mer explicita med att göra den kopplingen, som Mattias Karlsson, då anser jag att det är svårt att beskylla mig för missförstånd.

   Du skriver själv att Apg 17:26 är en text som bör vara underlag för en hållning kring migration. Det är precis det jag går emot. På vad sätt har jag missuppfattat dig då?

   Jag menar att ditt grundproblem är att du går in i texten med en fråga (massmigration) som inte texten i sig själv är bärare av. Den enda rimliga tolkningen är då att du i texten har sett en bärande princip som i ett andra steg får till följd att vi ska vara mot flyktingmottagande i större mängd. Jag tycker mig se dessa två steg i din text. Du skriver ”och att detta i sin tur är ett argument mot massmigration”.
   Min kritik mot dig handlar om det första steget, hur du identifierar textens bärande princip.

   Visst kan jag klandras för att inte ha gjort ett noggrant bibelstudium med tillhörande analys av bibeltexternas sammanhang. Men det gäller i ärlighetens namn i än högre grad mina meningsmotståndare Stefan Swärd och Micael Grenholm som allt som oftast gör migrationspolitik av Matt 25:40 och gammaltestamentliga texter om vår attityd till invandrare. Mina slutsatser är förhållandevis blygsamma i jämförelse.
   Min mening är inte att skylla ifrån mig utan mest att påminna om att det oftast är så här texter används. Vi tror att vi förstår deras mening och gör därför inga djuplodande studier. Det gör vi först när vi stöter på märkligheter. Och hela min ansats är att min tolkning av Apg 17:26 (och flera andra verser ska sägas) egentligen inte säger något märkvärdigt utan överensstämmer med vad vi förnuftsmässigt borde inse, nämligen att massmigration både härstammar från och orsakar allvarliga problem.

   Min artikel handlar om Apg 17:26 och hur du och flera andra använder den texten. Nu gör du ett klassiskt tu quoque-argument. som jag normalt hade klippt bort från din kommentar.
   Jag låter dock denna del av ditt argument stå kvar, eftersom den illustrerar ditt tillvägagångssätt, som är problemet. Du talar om en ”ansats”. Jag menar att det är ett typexempel på ett perspektiv (punkt 7 i mitt tolkningsschema) som gör att du drar felaktiga slutsatser ur texten.

   Nå, över till din egen textanalys och de problem jag ser med den.

   1. Du och Craig Keener menar att Paulus här endast är deskriptiv. Det finns inget “bör” i texten. Men det finns ett “ska” vilket i vanligt tal är starkare än “bör”.

   Det är inte ett imperativt ”ska”, som i ”du ska inte dräpa”, utan ett ska som anger syftet med Guds handling, ”så att var och en som tror på Honom inte ska gå under”. Det finns dessutom bara i våra översättningar och inte alls i grundtexten. κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν. Här har vi ett infinitiv, som anger syfte, inte ett imperativ.

   Ett tips: Gå inte emot Keener utan att ha mycket på fötterna! Om någon har skrivit en kommentarserie över Apostlagärningarna i fyra tjocka band, så är det föga troligt att han skulle ha missat en så enkel sak som ett ”ska” (punkt 5 i mitt tolkningsschema).

   2. Varken jag eller någon annan av de du räknar upp argumenterar för överlägsenheten hos någon ras. Därför förstår jag inte varför du citerar Bruce och Larsson. Vem är det du argumenterar emot? Eller vill du bara utmåla mig och de övriga som rasister?

   Begreppet ras förekommer inte i min text. Inte heller är ordet rasism i nutida vanligt språkbruk begränsat till att handla om raser i biologisk mening. Att det finns gott om SD-företrädare som uttalat sig om att andra folk skulle vara underlägsna är obestridligt. Det finns hur mycket dokumentation som helst om detta.

   Lägg också märke till att varje enskild punkt av kritik inte tillämpas på varje enskild debattör som hänvisat till Apg 17:26. Men det vore extremt otympligt att gå in och säga på en blogg exakt vem som jag går emot i den enskilda punkten. Så låt mig förtydliga: Jag är övertygad om att du, Pelle, är helt överens med mig om att alla folk är lika inför Gud, även om det judiska folket fått ett speciellt uppdrag. Som vi inte går in på nu, det vore off-topic.

   3. Att Paulus var kosmopolit är även det helt irrelevant för en diskussion om hela folks förflyttningar över gränser. Det är massmigration debatten handlar om, inte migration. Jag är väldigt tydlig med detta i min artikel

   Det är absolut av intresse när vi ska hitta den bärande principen i texten, den som i ett andra steg sedan låter dig dra slutsatser om massmigration. Som jag skriver i mina slutsatser, Paulus hänvisar till en rådande ordning, som någon som bor i ett multi-etniskt rike, som är jude, grek och romare samtidigt. I själva verket var det inte bara han det gällde. Folken i Romarriket var helt uppblandade. Judarna levde i diasporan såväl som i Galiléen och Judéen. Runt var tredje person som bodde där var av icke-judisk härkomst (som den syrisk-fenikiska/kananeiska kvinnan).

   Paulus exemplifierar det multietniska riket och personer med multipla kulturer. Han är helt kulturblandad! När just han, och ingen annan, talar om platser att bo på, som en rådande gudomlig ordning, snarare än ett icke-realiserat ideal, då menar jag att det i allra högsta grad har betydelse för tolkningen.

   En utvikning: Enligt Björn Söder kan man ju inte vara fullt ut jude och svensk samtidigt, så nog är detta av intresse för den vidare diskussionen om versen kan ligga till stöd för SD:s politik. Jag förutsätter dock att du, Pelle, liksom jag kraftfullt tagit avstånd från Söders antisemitiska uttalande. Jag skulle dock önska att det också gällde för Julia Kronlid, som hänvisar till texten just för att finna stöd för sitt engagemang i SD.

   4. Jag förutsätter inte att de gränser Paulus talar om är gränser mellan länder eller mellan nationalstater. Jag tolkar det som gränser mellan folk. Ibland är detta samma sak som länder och ibland även nationalstater men det behöver inte vara det.

   Du talar i din text enbart om ”nationer” och ”länder” och du applicerar Apg 17:26 sedan på just nutida flyktingströmmar. ”Nation” förekommer 14 gånger i din text, ordet ”land/länder” 7 gånger. Om du kan tänka dig andra sorters gränser vore det bra om du skrev ut det i texten. Nu står det som sagt i din artikel dessutom uttryckligen ”Det är en god ordning att folk bor inom sitt lands gränser” (min kursivering). Jag ser dock nu att du har nyanserat din tankegång i kommentar 6 på din sida, som jag inte hade läst förut. Vill du inte bli missförstådd hade det varit bra med en sådan nyansering redan i artikeltexten. Den av mig citerade meningen, där du uttryckligen verkar ansluta dig till nationalstatstanken skulle jag också skriva om helt, om jag vore du och inte ville bli missförstådd.

   Under alla omständigheter används texten av många andra som stöd för idén om nationalstater. Så det vore på nytt en god idé om du påpekade att de som gör så, gör fel.

   Min huvudpoäng är dock att de gränser som nämns i texten över huvud taget inte har att göra med politiska gränser, oavsett vad för slags ytor som vi har reglerat. Att göra en politisk applikation av texten är därför omöjligt.

   5. Att texten handlar om att presentera det frälsande evangeliet utesluter inte att den kan innehålla andra sanningar också, som är av mindre betydelse.

   Visst kan texter ha fler nyanser. När Paulus i förbifarten passar på att tillrättavisa de atenare som såg sig förmer än andra folk, så är det ju något som ligger en aning vid sidan av hans appell till frälsning, även om det är en del av hans skapelseteologiska resonemang.

   Men om det finns en annan sanning i texten, behöver den redovisas med exegetisk metod, om den ska bli underlag för något mer än ett personligt tilltal från Gud. Någon sådan exegetisk utläggning har du inte gjort.

   6.Ingenstans gör jag gränserna till heliga eller statiska utan skriver tvärtom om att “Gud skingrar ju också folken och skapar nya nationer.” Däremot ser jag gränserna som skapade av Gud och därför viktiga att ta hänsyn till i varje givet ögonblick. Nationernas tid är inte förbi, skriver jag, och drar slutsatsen att det därför finns ett värde för ett folk att bo kvar och inte bryta upp. Men jag gör det inte till en absolut regel eftersom ju Gud ibland ritar om kartan.

   I den här punkten synliggör du på nytt den moralfilosofiska missen. Du går från är till bör. Texten säger inte ett dugg om vad slags hänsyn vi människor ska ta till Guds gränser, oavsett deras gestalt.

   Hade du ägnat min artikel bara bråkdelen av den tid du verkar ha lagt på studier av bibeltexten borde dessa missförstånd inte ha uppstått. Istället har du alltså ägnat dig åt “proof-texting” och “eisegetik”. Trist

   Jag har nu läst igenom dina kommentarer både här och på din egen blogg, samt läst igenom din artikel på nytt, noggrant. Som framgår av mitt svar ser jag ingen större anledning att ändra på min huvudsakliga bedömning av den. Du gör politiska poänger av en text som helt och hållet saknar en sådan aspekt. Du går frän är till bör, utan att texten stödjer en sådan hållning. Jag har däremot nyanserat och förtydligat vissa punkter av min kritik utifrån dina förtydliganden i kommentarerna. Jag rekommenderar dig att skriva om texten, så att det blir lättare att förstå vad som skiljer dig från dem som använder denna text för att legitimera SD:s politik.

   Slutligen, om det nu inte finns en enda exeget som stödjer dina slutsatser, annat än de som – till skillnad från dig – också stödde apartheid och diskrimineringen i den amerikanska södern, är inte det ett skäl för dig att stanna upp och ställa dig själv frågan om du har förstått texten på ett bra sätt?

 2. Pingback: Migrationsmotståndarna tappar greppet i debatten om ”Jesus var också flykting” | Hela Pingsten

 3. Pelle Poluha says:

  Nu har jag funderat lite till på det du skriver och läst om mitt eget inlägg. Och jag tycker fortfarande att det står sig relativt bra. Några justeringar borde jag göra. Jag kommer att skriva en liten förklaring under texten. Låt mig förklara hur jag tänker och samtidigt kommentera några av dina punkter.

  1. Jag skiftar mellan folk, nationer och länder i texten, det är sant. Och det är en liten svaghet. Men jag använder faktiskt aldrig ordet nationalstater. Bibeln använder ordet ”folk”. Men detta ord används ofta synonymt, i våra tider, med ordet ”nation”. Med ”länder” brukar menas en politisk enhet, med en statsapparat. Så jag slarvade med dessa två olika betydelser. Men även ”land” är något annat än en ”nationalstat”. Med nationalstat menas en nation med en stat, ett folk som organiserat sig och skaffat sig en ledning och markerat sina gränser (ungefär).

  Men detta är endast en liten svaghet i texten eftersom folken ju organiserat sig olika genom tiderna. Och idag är det framförallt genom länder och nationalstater som folken organiserar sig. Förvisso finns stammar inom länder, eller områden där olika folkslag bor. Och då finns det gränser även mellan dessa. Exakt den politiska formen för hur folken organiserar sig är inte viktig.

  Sedan har jag ingen skyldighet att visa hur jag skiljer mig från SD-personer. Jag bryr mig inte om dem, kan inte deras ståndpunkter eller politik och tycker redan att fokuset på dem är för stort. Det måste gå att diskutera både bibeltolkning och migrationspolitik utan att referera till dem. Mitt budskap är riktat till de kristna som förespråkar gränslöshet och därmed helt ignorerar att nationernas tid inte är förbi.

  2. När det gäller textens ”bärande princip” menar jag fortfarande att denna text, liksom alla andra, har ett budskap som i sin leverans innehåller sanningar som kan appliceras på områden utanför huvudbudskapet. Det jag tar med mig från texten är att Gud är upphovsman till folk och gränserna dem emellan. Samtidigt är jag medveten om att detta endast är en bibetydelse till det som är Paulus huvudsakliga poäng.

  Du skriver att jag måste ha en ”exegetisk metod” för att utvinna sanningar ut texten. Kanske beror det på att jag har för få högskolepoäng i teologi (jag har några tiotal) men jag förstår inte riktigt hur du menar. Vad måste jag göra mer än att läsa texten, reflektera och diskutera för att utvinna det jag skriver ovan?

  3. Detta är den stora punkten. Jag menar att jag inte alls gör en moralfilosofisk miss när jag går från är till bör. Generellt är det så att ett bör inte kan härledas från ett är. Från en observation om att en majoritet av människor är högerhänta går det inte att säga alla också borde vara det. Men om man talar om saker som har ett ändamål, som är skapade med ett syfte, då gäller inte det. Vi kan exempelvis, tänker jag, uttala oss normativt om könsidentiteter (att vi ska identifiera oss som antingen en man eller en kvinna) utifrån det faktum att Gud skapade människan till man och kvinna.

  Gud har även skapat folken och gränserna dem emellan. Och vilket kan syftet med en gräns vara annat än att begränsa? Måhända är detta inte självklart men det synes mig vara en inte alltför djärv slutsats.

  Så textens normativitet kommer från det den uttrycker om Gud som skapare av folk och gränser, inte från ordet ”ska”. Här var jag lite för snabb i mitt första svar till dig. Jag gör lite för mycket av detta ”ska” i min artikel men landar ändå i en mjukare slutsats som jag fortfarande står för, nämligen att det är en god ordning, ej en absolut regel, att bo inom de gränser som är utstakade för folken.

  Sedan tänker jag att bibelöversättare (1917, Giertz, Hedegård, 1981) genom att skriva ”ska” (och även ”should” i fallet med NIV) faktiskt uttrycker sig preskriptivt. De förstår måhända, precis som jag, att detta är Guds tanke i och med att han skapat gränserna. De stoppar in ett ”ska” eller ett ”bör” för att förmedla tanken med gränserna.

  Jag medger emellertid att jag är väldigt kortfattad i min artikel. Mina slutledningar kräver mer utrymme än jag ger dem.

  4. Jag ifrågasätter fortfarande varför du citerar Bruce som skriver om att det i texterna inte finns något som helst utrymme för ”racial superiority”. Mig veterligen är det ingen av de personer som du räknar upp (inkl Mattias Karlsson och Julia Kronlid) som tror på idén om en rasernas hierarki. Än mindre som skulle få för sig att belägga en sådan tanke genom att citera Apg 17:26 (vars tolkning din artikel ju handlar om). Om du hade följt dina egna kommentarsregler borde du ha klippt bort referenserna till både Bruce och Larsson. Som texten är nu skulle man kunna tro att du angriper våra personer.

  Och jag tycker inte att kopplingen till apartheid-förespråkare hör hit heller, av samma skäl. Varken jag eller övriga drar sådana slutsatser av texten. Min tolkning kanske skulle kunna kallas milt nationalistisk då jag menar att nationer och gränser fortfarande är något Gud ligger bakom och därför bör respekteras. Jag tänker att de övriga inte ligger så långt från mina slutsatser.

  Jag har ej tillgång till kommentarer av världens alla exegeter så jag vet inte hur många som skulle hålla med om att texten stödjer denna milda nationalism. Men har du verkligen underlag för att säga att *ingen* gör det? Kanske är många tysta i frågan antingen för att a) den inte har varit aktuell eller b) det är uppenbart att gränserna har denna funktion. Att de flesta tar avstånd från apartheid-tolkningar av texten förstår jag. Men det är en helt annan sak.

  Till slut: Du ger mig många tips för hur jag borde skriva om min artikel för att inte bli missförstådd. Och jag kommer att skriva en liten förklaring nedtill för att förtydliga mig. Samtidigt tycker jag att missförstånden inte verkar härstamma så mycket från min otydlighet som din och andras bristande generositet. Du gör exempelvis en stor poäng av att ordet ”gräns” inte syftar till gränser mellan länder utan gränser mellan platser. Ja? I min värld är ett land bara en lite större plats. Och som jag skriver under punkt 1 ovan är den politiska formen för hur folken organiserar sig inte viktig för min text.

 4. Pingback: Nationalism finns fortfarande inte i Apg 17:26 | itpastorn.nu

 5. Pingback: basun » Gud och hans gränser

 6. Pingback: Gud har inget förbund med Sverige | itpastorn.nu

 7. Pingback: Hur syndar den som röstar fel? | itpastorn.nu

 8. Pingback: Gud har skapat EU lika mycket som Sverige | itpastorn.nu

 9. Pingback: Bibelns definition av profetiskt tal funkar också idag | itpastorn.nu

 10. Pingback: Flyktingrestriktiv bibeltolkning slår alltid fel | itpastorn.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.