Anlita mig

Jag kommer gärna till ditt sammanhang och undervisar om olika ämnen. Det kan vara en vanlig predikan i en gudstjänst, eller en fördjupningshelg om ett ämne, eller återkommande besök.

Jag har en längtan att göra Bibelns texter, budskap och gestalter kända och levande. Efter ett par år med mycket betoning på personliga erfarenheter och tillämpning ”här och nu”, så verkar det finnas ett behov av att komplettera detta med kunskap av ett mer märgfullt slag, som bär frukt över tid, och ger stadga i livet.

Jag tror också att det finns ett behov av att kombinera det offensivt karismatiska med en sund och välförankrad teologi. Anden och Ordet, handling och tanke, hjärta och hjärna – allt hör ihop. Mitt unika bidrag tror jag är just att kombinera det praktiserade med det reflekterande.

Kontakta mig för att fråga mer om min undervisning och boka mig.

Här kommer några förslag på ämnen:

Karismatik

På olika sätt har jag praktiserat själv, studerat på djupet och tränat andra inom den karismatiska dimensionen av kristen tro i över 30 år.

Mitt unika bidrag i dessa ämnen är att jag kombinerar erfarenheter från mitt eget liv med djupgående studium av andras erfarenheter i nutid och genom kyrkohistorien och lägger ihop detta med vad som sägs inom den noggrant efterforskade akademiska teologin, samt det som lärs ut i flera olika traditioner och strömningar.

 • Hur ser en offensiv och sund karismatik ut? Vad är dess förankring i Bibeln? Hur kan vi leva i den idag? Hur söker vi efter mer av Anden, utan att bli vårdslösa i vårt sökande? Varför är trosförkunnelsen farlig, och varför är rädslan för trosförkunnelse också ett problem?
 • Helande, dess förankring i Bibeln och sund teologi, dess praktik och roll inom evangelisation och omsorg.
 • Personlig förbön. Hur motiverar vi den? Hur går vi bäst till väga?
 • Andens gåvor. Vad säger Bibeln och olika traditioner om gåvorna? Hur kan vi ta emot dem och träna oss i dem? Vad är bruk och vad är missbruk?
 • Karismatisk kyrkohistoria. Vilka rörelser och gestalter har funnits under Guds församlings tvåtusenåriga historia och hur har de trott och handlat? Vad kan vi lära oss av deras framgångar och misstag?
 • Pneumatologi – läran om Anden. Vem och hurdan är Anden? Vad gör Anden i världen? Vad gör Anden i frälsningen? Vad är Andens fortsatta verk i den troende?

Bibelns stora sanningar

Bibeln är en serie berättelser som tillsammans bildar en stor Berättelse och vi får alla kliva in i den för att hitta sammanhang och mening, för att förstå livet och bli delaktiga i Guds plan för världen. Som bibellärare vill jag lyfta in de stora perspektiven och placera individen i dem.

 • Treenigheten. Hur ser den största av alla kärlekar ut, den som Fader, Son och Ande har för varandra i Gud? Hur ser våra goda skäl ut för att tro på en treenig Gud? Vad är egentligen treenigheten? Hur kan vi bli indragna i Guds kärleksdrama?
 • Guds rike. Gud har en plan med världen, att lägga allt under Jesus fötter (1 Kor 15:25-27), men den planen möter motstånd. Vad innebär den planen och hur syns den som en röd tråd redan i GT? Hur kom riket med Jesus och hur besegrade Han allt det onda definitivt? Vad finns av riket tillgängligt redan här och nu och vad väntar vi på i hoppet? Hur kommer man in i riket och hur lever man som dess ambassadör?
 • Hoppet och ämnet eskatologi – läran om de yttersta tingen. Guds församling verkar vara uppdelade i en liten grupp entusiaster, vars teologi i ämnet ofta är spekulativ och obalanserad, samt en större grupp som har näst intill avskaffat eskatologin. Detta viktiga ämne får inte lämnas över till de obalanserade och behöver upplivas i många sammanhang. Hur finner vi entusiasm för de stora sanningarna om Jesu återkomst och det ondas slut? Vilka är de olika synsätten som finns bland Guds folk om detta och vad har de för meriter och nackdelar?

Apologetik

Mitt unika bidrag som apologet tror jag är att ha en bredare syn än de flesta andra på ämnet. Jag tror också att vi behöver sluta använda många dåliga argument för tron, påstådda argument som i själva verket är intellektuella självmål. Min apologetik är baserad på en karismatisk kristendom, och det gör att den ser delvis annorlunda ut än hos evangelikala apologeter. Jag tar inte heller moderniteten för given, utan ser att det finns poänger hos de filosofer och teologer som kritiserar den. Men de går sedan oftast för långt i sin postmodernism.

 • Tro och vetenskap. Hur hörde de samman från början? Varför skapades en påstådd konflikt mellan dem? Hur ser konflikthypotesens mytologi och argument ut och varför håller de inte? Hur ska tron förhålla sig till landvinningar inom fysiken, biologin och hjärnforskningen? Vad är scientism och varför är det en usel filosofi? Vad är pseudovetenskap och varför är den farlig? Är kristen karismatik pseudovetenskap? Är queerteorier och genderforskning vetenskap eller pseudovetenskap?
 • Världsbilder. Vad menas med begrepp som materialism och magi, rationalism och religion, med flera? Hur ser en bibliskt förankrad världsbild ut och hur kan vi argumentera för den och hur kan vi förnya våra sinnen så att vi stärks i den? Vad är egentligen under och tecken?
 • Skapelsetro och evolution. Hur kan vi komma bort från den inbillade polarisering som bara ser två alternativ: Ungjordskreationism och naturalistisk evolution? Vilka andra synsätt finns och varför är de att föredra? Hur kan vi rensa bland alla usla argument? Hur kan vi skapa en tro som inte står och faller med ett visst synsätt kring evolutionen, så att våra unga inte tappar tron när de börjar läsa på högskolor? Varför är evolutionsdebatt en dålig start för evangelisationen?
 • Religionerna och evangeliet. Vad gör Jesus unik? Varför är Bibeln trovärdig på ett annat sätt än andra böcker? Vem blir egentligen räddad av Gud?
 • Modernitet och postmodernitet. Hur har det västerländska tänkandet utvecklats och vad innebär begreppen? Hur ser modernitetens angrepp ut på biblisk tro (ateism, agnosticism och liberalteologi)? På vilket vis är evangelikal tro en del av det moderna projektet och varför är det ett problem? Vilka utmaningar och möjligheter finns för en bibelförankrad tro i en tid som är alltmer postmodern?

Teologiska stridsfrågor

Målet för min undervisning om dessa ämnen är ett bibliskt-teologiskt samtal präglat av respekt, men ändå skärpa.

 • Bibelsyn och bibelbruk, bortom förenklade lackmustest. Vad är det för skillnad på fundamentalism och evangelikal tro? Vad är pentekostal teologi? Vad är neofundamentalism och hur påverkar den Sverige? Hur kan vi läsa Bibeln med både hjärta och hjärna?

Här finns det så många olika frågor att jag inte tänker beskriva dem i detalj: Dopet, predestination kontra fri vilja, helvetet eller tillintetgörelse, etc.

Bild på mig att använda, full storlek i länken

Lars Gunther

Comments are closed.