Sund tro i en osund tid (2 Tim) – predikounderlag


Underlag (inte utkast) för min predikan i Valdshult, 2017-08-13.

Nya Testamentets församlingar var inte större än Valdshults…

Tappa inte sugen, tappa inte sansen – balansen

Modeordet ”grit”

Angela Duckworth: ”Grit – konsten att inte ge upp”

Grit är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång både i skolan och i yrkeslivet.

SvD 2017-04-08 – https://www.svd.se/hon-myntade-begreppet–na-framgang-med-grit

Grit kan översättas med driv eller jävlar anamma och är en speciell blandning av passion och uthållighet. Det finns tydliga kännetecken på en person med grit.

En person med grit:

 • Har fortsatt fokus på en sak och hoppar inte till nya idéer eller projekt.
 • Kan vara besatt och intresserad av en idé eller ett projekt under en väldigt lång tid.
 • Sätter upp långsiktiga mål, håller fast vid dem och jobbar metodiskt mot dem.
 • Arbetar hårt och har kvar fokus på uppgiften länge.
 • Är flitig och ger inte upp, trots motgångar och misslyckanden.
 • Avslutar det som påbörjats.

Viktigare än talang

Måste komma inifrån – yttre belöning funkar inte i längden

Torkel Klingberg i tidningen Forskning och framsteg. http://fof.se/tidning/2016/10/artikel/javlar-anamma-i-skolan

På svenska skulle man kunna översätta det till gry (”det är gott gry i den grabben”), kämparanda, kurage, karaktärsstyrka, driv eller helt enkelt jävlar anamma. På finska är översättningen lättare. I generationer har man vetat vad sisu betyder och finska vinterkriget visade på dess vikt.—

I ett försök att förklara varför grit spelar så stor roll har Angela Duckworth föreslagit en formel för betydelsen av grit:

talang x ansträngning = kompetens

kompetens x ansträngning = resultat

Grit räknas alltså två gånger, vilket är förklaringen till varför den spelar så stor roll.

General Moltke:

Det konsekventa utförandet av en dålig plan leder till bättre resultat än det dåliga utförandet av en briljant plan!

De två farorna

 1. Det går trögt
 2. Något annat verkar bättre

Tappad sug och tappad sans

Ett andligt testamente

Läs 2 Tim i sin helhet när ni kommer hem!

Summan

Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. (1:13-14)

Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. (4:5)

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. (4:7)

En äldre man skriver och en yngre tittar på

Paulus och Timotheos (med lite konstnärlig frihet)

Var uthållig i uppdraget, räkna med lidande

Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. (1:6)

Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. (1:8)

Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. (2:3)

Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. (2:10)

(Men du har troget följt mig i…) mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra, ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå – Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. (3:11-12)

Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. (4:14-15)

Mentorskap – tradering – överföring

Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen. (1:12)

Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. (1:13-14)

Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. (2:1f)

Tänk igenom vad jag här har sagt. Herren skall låta dig förstå allt. (2:7)

Men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, mina förföljelser och lidanden (3:10f)

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft 15och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna (3:14f)

Bevara trons sundhet, men vålla inga strider

Enhet i det väsentliga, frihet i det oväsentliga, kärlek i allt – kan sammanfatta hållningen!

Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. (1:14)

Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet, och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. (2:14-17)

”Diskutera” = λογομαχέω, strida om/med ord, gräla, vålla dispyter (1 Tim 6:4)

Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de vållar strid, och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod och med mildhet föra dem till ordningen som säger emot honom. Kanske låter Gud dem omvända sig och komma till insikt om sanningen, så att de nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.

”Dum” = μωρός, engelskans ”moron”

”Oordnad” = ἀπαίδευτος – icke-pedagogiska

”diskussion” = ζήτησις – från ζητέω = att gå till botten med, undersöka. Här = att hänga upp sig på petitesser, detaljer, spekulationer, trivialititer… (Apg 15:2, 7 – en dum diskussion förvandlades till en bra diskussion där Anden verkade). Se också 1 Tim 1:4; 6:4

En svår tid

Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår… (3:1-9)

Tyvärr gjord till en text för eskatologisk spekulation

Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna. (3:13)

Villolärare

Till dem hör Hymenaios och Filetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. (2:17-18)

Genomlyst av evangeliet

Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. (1:9-11)

Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium (2:8)

Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. (2:11-13)

I Guds kraft

Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. (1:7)

jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen. (1:12)

Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. (1:14)

Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. (2:1)

Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap (4:17) – också när människor svikit!

Med sikte på evigheten

”den dagen” (1:12)

Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom (2:11B-12A)

4:6ff

Ja, Herren skall rädda mig från allt ont [sägs när martyrdöden står för dörren] och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen. (4:18)

Andlig kamp

Undervisning om andlig krigföring på ett sätt som förbereder oss på slit och lidande, inte som ett sätt att slippa slit och lidande

Evangeliet som faktor bakom lidandet och som kraft att uthärda lidandet

Därför 1:12

för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. (2:9)

Ensamhet – att bli övergiven

Hade Paulus varit en dålig vän? (Nej)

Hade Paulus inte följt principerna för framgång i relationer? (Det finns inga garantier)

Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig (1:15)

Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. (4:10)

När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. (4:16)

En del av lidandet för evangeliet

Värdet av äkta vänner – att inte vara en ensamvarg

Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj: han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor, nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig – måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet du bättre än någon annan.

Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. Tychikos har jag skickat till Efesos. (4:10b-12)

Hälsa Prisca och Aquila och Onesiforos familj. Erastos stannade kvar i Korinth, och Trofimos som var sjuk lämnade jag i Miletos. Försök att komma före vintern. Euboulos och Pudens, Linos, Claudia och alla bröderna hälsar dig. (4:19-21)

Uppståndelsen

Förnekades i Korinth av somliga (1 Kor 15) – men de fick vara kvar i församlingen – det hade inte fundamentalister godkänt.

Hade redan skett enligt Hymenaios och Filetos – en betydligt värre villolära – den ”bryter ner tron”

(Hymenaios och Alexandros ”överlämnades åt satan” i 1 Tim 1:20, ” för att de skall lära sig att inte häda.”)

Crescendot – 4:1-8

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

6Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 7Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Styrkan i Paulus förmaning

Han tar i så mycket han kan!

Uppdragets delar

 1. Förkunna
 2. Vederlägg
 3. Tillrättavisa – ett starkt ord
 4. Balanseras av tålamod
 5. Ständig undervisning

Vad gäller för dig som inte är förkunnare?

 1. Lyssna – ofta!
 2. Var läraktig, låt dig korrigeras
 3. Fortsätt

Attityden

 1. Håll huvudet kallt
 2. Var beredd att slita ont
 3. Gör vad som åligger dig
 4. Fullfölj din tjänst

Var är han? Var är hon? – Fullfölj din tjänst!

Trofimos var kvar i Miletos, för han var sjuk. Ingen skam, ingen som pekade finger.

Målet är att kunna instämma med Paulus

Ef 6:11, 13 ”hålla stånd” (mot lömska angrepp), ”göra motstånd på den onda dagen”, ”och stå upprätt efter att ha fullgjort allt

Jag har kämpat – han har haft ”grit”

Framgång beror också på förutsättningar man inte alltid styr, men alla kan kämpa

Jag har fullbordat loppet – han gav inte upp

Jag har bevarat tron – han spårade aldrig ur

En segerkrans väntar

Låt mig citera från mitt griftetal över Torbjörn Andersson:

2 Pet 1:10f:

Gör i stället allt ni kan, bröder och systrar, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Fast B2000 är lite för svag. (Liksom Folkbibeln.)

Engelska översättningar talar om ett “rikt välkomnande” (NIV), ”grand entrance” (New Living Translation), ”lavish reception”/”överdådigt välkomnande” (Berean Study Bible) och att vår ingång till Jesu Kristi eviga rike ska ges ”överflödande” (NASB) och ”generöst” (International Standard Version).

Så välkomnar Jesus Torbjörn. Så välkomnar Jesus sina vänner.


P.S.

Ett rikt persongalleri

Paulus

Timotheos (Apg 16:1, 3; 17:14f; 18:5; 19:22; 20:4; Rom 16:21; 1 Kor 4:17; 16:10; 2 Kor 1:1, 19; Fil 1:1; 2:19; Kol 1:2; 1 Thess 1.1; 3:2, 6; 2 Thess 1:1; 1 Tim 1:2)

Mormor Lois

Mor Eunike – Enligt Apg 16:1 var hon judinna och Kristustroende – Fadern var grek.

Fygelos och Hermogenes – övergav honom

Onesiforos – en riktigt god vän, han ansträngde sig för att söka upp Paulus, dog kanske martyrdöden

Hymenaios och Filetos – ”uppståndelsen har redan skett”

(Jannes och Jambres trotsade Moses i GT)

Demas ”har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike” (Filem 24)

Crescens, Titus (2 Kor 2:13; 7:6, 13f; 8:6, 16, 23; 12:18; Gal 2:1, 3, Tit 1:4), Lukas (Filem 24), Markus, Tychikos (Apg 20:4; Ef 6:21f; Kol 4:7; Tit 3.12), Erastos (Apg 19:22; Rom 16:23 ”stadskassören”), Trofimos (den sjuke, Apg 20:4) – medarbetare

Karpos – hos honom lämnade han manteln – en ”fridens man”? (Matt 10:11f – som Gaius i Rom 16:23 – samme Gaius som i Apg 20:4, då från Derbe?)

Smeden Alexandros – fiende

Prisca och Aquila var tillsammans med ”Onesiforos familj” där Timotheos befann sig (Rom 16:3 ”hälsa till” – ”medarbetare” = snarare jämlikar (dvs. apostlar) än delar av hans team, 1 Kor 16:9 ”[de] hälsar”, Apg 18:1-3 – de hade kommit från Rom till Korinth och var ”sadelmakare”), Apg 18:18, 26.

Eubolos, Pudens, Linos, Claudia och ”alla bröderna” – kristna i Rom

Markus upprättelse

”Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete.” (4:11b)

Apg 12:12, 25; 15:37-39

Kol 4:10

1 Pet 5:13

(Det fanns med andra ord hopp också för Demas!)

Platser

Rom, Efesos, Antiochia, Ikonion och Lystra

Thessalonike

Galatien, Dalmatien

Troas, Korinth, Miletos

This entry was posted in predikan and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Sund tro i en osund tid (2 Tim) – predikounderlag

 1. Pingback: Prematura och pseudobönesvar och uppfyllelser av profetior | itpastorn.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.